1.Algemeen

 

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden door ons te allen tijde nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.Aanbiedingen

 

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en onverbindend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de wederpartij bericht.
 3. Wij houden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

 

3.Overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door CE binnen 4 weken na ontvangst van de ondertekende bestelling, danwel-bij gebrek van een schriftelijke aanvaarding-door uitvoering van de levering.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclames binnen 3 werkdagen.

 

4.Prijzen & betaling

 

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief B.T.W. en inclusief invoerrechten, andere belastingen, promotieheffing en andere heffingen en rechten, vermeld in Euro’s.
 2. Ingeval van verhogingen van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen banknummer binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdatum aangemerkt.
 4. Als door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 5. Bij niet betaling of bij overschrijding van de betalingstermijn (indien deze is overeengekomen) is de koper vanaf de vervaldatum, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 6. Alle kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen die Blackview NL met betrekking tot leveranties tegen de koper moet nemen bij het niet nakomen door de koper van zijn betalingsverplichtingen zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,– en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.
 7. Blackview Nederland is gerechtigd een vooruitbetaling of een voorschot, dan wel het stellen van een zekerheid te verlangen, voordat zij met de koper een overeenkomst aangaat.

 

 1. Annulering

 

 1.

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze  wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

 

  

 1. Levering/risico

 

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. De goederen zijn en reizen voor rekening van de koper af bedrijf CE. Op de Blackview producten gelden 13 maanden fabrieksgarantie , de aankoop bon van de klant dient dan ook te worden voorzien van de aankoopdatum en imei nummer van het gekochte toestel. Vanaf het moment dat de wederverkoper het toestel inkoopt geldt een garantie van max. 2 jaar, d.w.z. dat de wederverkoper het toestel binnen het jaar moet worden verkocht anders gaat dit ten kostte van de 13 maanden klantgarantie.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.
 3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij de aflevering aanwezig zijn dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 4. CE is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in na ontvangst van alle benodigde informatie en bescheiden. Bij verwijtbare overschrijding van de levertijd zijn wij nimmer gehouden tot schadevergoeding, doch na een periode van 4 weken is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 6. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.
 7. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is Blackview NL bevoegd de samenwerking en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 8. Bij beschadigingen die buiten de garantie vallen zoals o.a. waterschade, schermreparatie etc., dienen deze te worden hersteld door een erkende reparateur die bepaald wordt door Blackview Nederland -België. Indien dit door een andere partij wordt gerepareerd vervalt de verdere garantie van het desbetreffende toestel.

 

    7.Garantie

 

Onverminderd de hierna gestelde beperkingen garandeert Blackview      NL zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaak als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende een periode van 11 maanden na factuurdatum dan wel 11 maanden na de datum van aflevering, indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum. Zoals uitgelegd bij artikel 6.1

De onder de in artikel 7.1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door Blackview NL worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Blackview NL, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze en bepalingen van Blackview NL.

Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 6.2, waaronder begrepen transportkosten, servicekosten, onderzoekskosten, werkloon, reis- of verblijfskosten, on site reparatiekosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Buiten de in artikel 6.1 vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. de niet nakoming van door Blackview NL aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften, dan wel het voorziene normaal gebruik;
 2. normale slijtage;
 3. de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 4. in overleg met Opdrachtgever aangewende materialen respectievelijk zaken;
 5. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;

5.

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Blackview NL gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voortvloeit, is Blackview NL met betrekking tot geen

 

 

dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

6.

Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Blackview tot herstel of andere werkzaamheden terzake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke

aansprakelijkheid van Blackview NL uit hoofde van garantie.

Te zake van door Blackview NL uitgevoerde inspecties, advisering,           e  soortgelijke verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.

8.

Het beweerdelijk niet nakomen door Blackview van haar garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met Blackview NL gesloten overeenkomst.

9.

De in artikel 6.1 en volgende vermelde garantie is niet van toepassing  op overeenkomsten betreffende tweedehands zaken c.q. materialen  (occasions), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

overeengekomen, met dien verstande dat Blackview NL betreffende deze tweedehands zaken aansprakelijkheid aanvaardt als vermeld in artikel 6.1 tot en met 8.4.

 

    8.Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van Blackview NL is beperkt tot nakoming van de in artikel 6 en 7 vermelde garantieverplichting In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 2. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van

welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order/factuur nooit te boven gaan.

 1. Indien de Rechter mocht oordelen dat Blackview geen beroep toekomt op artikel 8.2, beperkt de aansprakelijkheid van Blackview NL zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de door Blackview NL geleverde zaak c.q. dienst waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Blackview NL een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 2. Opdrachtgever is gehouden Blackview NL te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Blackview NL in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid).
 3. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

 

 

 

    9.Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan uitstel of vertraging bij de producent inzake de vervaardiging van het product, alsmede uitstel of vertraging bij de levering van het product aan ons, alsmede een eventueel rechtelijk verbod of dreiging van een zodanig rechtelijk verbod op levering van het product.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan zullen wij wederpartij daarvan mededeling doen en is zij alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval wij noch de wederpartij enige aanspraak op de vergoeding van schade of kosten kunnen maken.

 

 

 

 1. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 2. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

 

10 .Eigendomsvoorbehoud/intellectuele eigendom

 

 1. Tot aan de algehele voldoening van de door de koper aan Blackview verschuldigde betalingen behouden wij ons het recht voor van alle door haar krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling hetgeen Blackview NL krachtens de koopovereenkomst toekomt. De koper zal zolang geen algehele betaling van de geleverde goederen krachtens de koopovereenkomst heeft plaatsgevonden, de hem geleverde goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen.
 2. Blackview NL behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan
 3. Indien Blackview NL in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat Opdrachtgever ook deze vordering van Blackview NL geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Blackview NL tegen Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Blackview NL
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór het in artikel 14.1 en 14.2 vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Opdrachtgever bevinden, behoudt Blackview NL zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 B.W. vermelde, die Blackview uit welke hoofde dan ook nog tegen Opdrachtgever mocht hebben.
 5. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-,ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze

verzekeringen aan  Blackview NL op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Blackview NL zulks wenst, door Opdrachtgever aan Blackview NL stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Blackview NL tegen Opdrachtgever.

 1. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 11.6 is

Blackview NL gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud

afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel

benodigde demontage of andere bijkomende kosten . Opdrachtgever dient Blackview NL alle medewerking ter zake te verlenen.

Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 10.6 wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken.

 

 

 1. Betaling

1.

De facturen van Blackview dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Blackview NL heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

2.

Blackview NL is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

 1. 4.

Alle kosten met betrekking tot de invordering, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en préprocessuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van 500,- Euro.

 

5.

De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Blackview is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet

opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Blackview NL schuldig is/zijn.

 

 

 

6.

Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als ook wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Blackview NL hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.

Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening

van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

12.Reclames

 

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zijn ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de en de grond der klachten. Geen reclames zijn mogelijk ten aanzien van zaken met zichtbare gebruikschade, zaken die kennelijk zijn gebruikt of zaken die zijn bewerkt of verwerkt.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 7 dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, danwel de wederpartij dienaangaande te crediteren.
 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden. Te retourneren goederen dienen te allen tijde separaat en voorzien van een door ons af te geven retournummer geretourneerd te worden.

 

 1. Risico en eigendomsovergang

1.

Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van Blackview NL hebben verlaten, dan wel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 6.4 draagt de Opdrachtgever het risico voor

alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mochten ontstaan, met inachtneming van het vermelde in artikel 6.2 tot en met 8.4.

2.

De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico  van Opdrachtgever, ook wanneer het Franco zendingen en/of retourzendingen betreft.

 

3.

Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

4.

Indien Opdrachtgever Blackview NL zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Blackview voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

 

 

Overige bepalingen

 

De koper van zaken van Blackview NL geeft toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de

Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welk  in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Blackview.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blackview Nederland & België

Mierloseweg 317

5707 AK Helmond

sales@blackview-nederland.eu

service@blackview-nederland.eu

 

Kvk Nr. 68033109

BTW Nr NL 142200864B02

NL 62 RABO 0316 2469 72